Çerez Örnek
canlı destek

Araştırma Grubu Lideri:  Prof. Dr. Gaye ÖNGEN ÖZGEN

Doç. Dr. Sait SARGIN

     Dr. Şevket KARAÇANCI

     Dr. Emek ASLAN          

       Arş.Gör. Ahmet DÜZEL, Doktora Öğ. (35. Madde)

 

 

Genel Bilgiler

Farklı biyoreaktörlerin tasarımı ve işletimi, biyoreaktörlerin üretime hazırlanması, kesikli, kesikli-beslemeli, sürekli kültür üretim yöntemleri, immobilizasyon uygulamaları, mikrobiyal ve enzimatik üretim teknikleri ve optimizasyonu ile ayırma saflaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Ölçek büyütme çalışmaları ve sanayiye yönelik üretimler ise Pilot Tesis’te gerçekleştirilmektedir.

 

Çalışılan Konular

  • Serbest ve immobilize enzim üretimi ve optimizasyonu üretim teknikleri (derin kültür, katı kültür, ko-kültür),
  • Rekombinant mikroorganizmalardan enzim üretimine yönelik optimizasyonlar (Uygun üretim ortamının/indükleyicinin belirlenmesi)
  • Enzim uygulamaları, kinetik çalışmalar, enkapsulasyon, biyoformulasyon, biyotransformasyon (ksilinaz, lakkaz, lipaz, proteaz, dipeptidil peptidaz IV, pektinaz, endoglukanaz, lipoksigenaz, ilaç etken madde),
  • Biyolojik üretimlerin optimizasyonu (laktik asit, biyoetanol, lignin, kitin, kitosan,
    okratoksin-A, biyohidrojen, pullulan üretimi),
  • Yüksek basınçlı homojenizatör, pervaporasyon, tübuler santrifüj, liyofilizasyon gibi alt akım işlemlerinin uygulanması ve optimum koşullarının belirlenmesi.

 

 

 

Seçilmiş Yayınlar

Kuban, M., Öngen, G., Khan, I. A., & Bedir, E. (2013). Microbial transformation of cycloastragenol. Phytochemistry88, 99-104.

Sargin, S., GEZGİN, Y., Eltem, R., & Vardar, F. (2013). Micropropagule production from Trichoderma harzianum EGE-K38 using solid-state fermentation and a comparative study for drying methods. Turkish Journal of Biology37(2), 139-146.

Üstün-Aytekin, Ö., Gürhan, İ. D., Ohura, K., Imai, T., & Öngen, G. (2014). Monitoring of the effects of transfection with baculovirus on Sf9 cell line and expression of human dipeptidyl peptidase IV. Cytotechnology66(1), 159-168.

Özcan, E., Sargın, S., & Göksungur, Y. (2014). Comparison of pullulan production performances of air-lift and bubble column bioreactors and optimization of process parameters in air-lift bioreactor. Biochemical engineering journal92, 9-15.

Yegin, S., Buyukkileci, A. O., Sargin, S., & Goksungur, Y. (2017). Exploitation of agricultural wastes and by-products for production of Aureobasidium pullulans Y-2311-1 xylanase: Screening, bioprocess optimization and scale up. Waste and Biomass Valorization8(3), 999-1010.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ