canlı destek

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ BÖLÜM SEMİNERİ-2 / Dr. Öğr. Üyesi Cihangir YANDIM - 03.11.2022 - Perşembe

Bağlanmak için tıklayınız:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E0MzZmY2ItNWIyMy00Njk4LWE2YzUtMDRmZDdhZjgzN2Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%22c9b5d30e-ad03-4f88-bfa4-f831ce426513%22%7d
 
Kısa link:
https://bit.ly/3zvFoHA


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ