canlı destek

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ BÖLÜM SEMİNERİ-7 / Dr. Cansu GÖRGÜN - 12.05.2022 - Perşembe

 

 
Bağlantı linki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI2MzcxNzMtNmM4ZC00NTMzLTk0YTMtODRiYjdlNTI2N2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%22c9b5d30e-ad03-4f88-bfa4-f831ce426513%22%7d
 
Kısa link:
https://bit.ly/39A89sn

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ