Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Staj Bilgileri
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Staj Bilgileri

AMAÇ VE KAPSAM

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğrencileri, 4 yıllık lisans eğitimleri sırasında 4 haftalık (20 iş günü) staj yapmakla yükümlüdürler. Zorunlu yaz stajının yapılabilmesi için öğrencinin 3. sınıf derslerini almış olması ve 1. sınıftan başarısız dersinin kalmamış olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan öğrenci stajını 3. sınıf yaz döneminde staj yapabilir. Stajın amacı, Biyomühendislik Bölümü öğrencilerine mesleki deneyim kazandırmaktır. Biyomühendislik Bölümü öğrencilerinin stajlarını "Biyomühendislik" uygulamalarının yapıldığı sektörlerdeki işletmelerde yapması beklenmektedir. Bu sayede işletmelerdeki mevcut üretim, bilgisayar, laboratuvar ve çeşitli yönetim sistemlerini (Toplam kalite, ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001, vb.) görür ve bilgi edinebilirler. Öğrencinin "Biyomühendislik" konusunda ilgili bir araştırma kurumundaki (Tübitak, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, vb.) çalışmalara katılması da staj olarak kabul edilebilmektedir. Staj yerinin onaylanması staj koordinatörünün yetkisindedir. Staj yeri belirlenen öğrenci, bu staj yerini staj koordinatörünün izni olmadan değiştiremez. Staj yeri kesinleşen öğrenci için 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" gereği Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta işlemleri yapılmaktadır. Bu konudaki bilgiye http://biyomuhendislik.ege.edu.tr/tr/egitim/staj/staj-bilgileri adresinden ulaşılabilir.

 

STAJ PROGRAMI

Staj programı staj yapılan birim tarafından yapılır. Öğrenci, staj süresince çalıştığı işyerinin tüzük, yönetmelik ve usullerine kuruluş/laboratuvar çalışanları gibi uymak zorundadır. Stajyer öğrenci işletmenin veya laboratuvarın genel tanıtımı, işletme ve laboratuvarlarda bulunan ekipmanların tanıtımı, proses akım şeması çizilerek, üretim ana hatları ile belirtilerek ve prosesin ve/veya proseslerin özellikleri açıklanarak, görseller ile desteklenerek ayrıca ana üretim ünitesine yardımcı diğer tesisler (kazan dairesi, atık su arıtma tesisi, vb.) hakkında da bilgi vererek staj defterini düzenler. Staj defterinde ayrıca üretim kontrolü ve kalite kontrolü için yapılan analizleri ve bu analizlerle ilgili teori ve ilkeleri de yer almalıdır.  Laboratuvar sorumlusunun izni olması halinde analizler öğrenci tarafından yapılabilir. Staj defterinde sunulan tüm bilgiler kuruluş sorumlusu tarafından  laboratuvar sorumlusunun iznine ve onayına tabidir. İzin verilmeyen, uygun görülmeyen üretim akış şemaları, analiz düzenekleri ve benzerlerine staj defterinde yer verilemez. Ancak öğrenci staj sırasında edindiği tecrübe ile ilişkili teorik bilgiden staj sınavında sorumludur. Yurt dışında staja gitmiş öğrenciler ingilizce staj raporu teslim edeceklerdir.

 

ÖĞRENCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Staj yapacak öğrencilerin 3.sınıf Güz döneminde (5. Dönem) kayıt yenileme esnasında staj kaydını da yaptırması gerekmektedir. Staj, yaz okulu dersleriyle çakışamaz. Öğrenci staj yerini kendi bulur. Yardımcı olması amacı ile daha önceki dönemlerde onaylanan staj yerlerinin listesine http://biyomuhendislik.ege.edu.tr/tr/egitim/staj adresinden ulaşılabilir. Öğrenci staj yerini Bölüm staj koordinatörüne bildirir. Bölüm staj koordinatörünün staj yerini onaylaması gerekir. Staj yeri onaylanan öğrenci staj yapacağı yerden kabul yazısı getirebilir ya da sözlü olarak staj koordinatörünü bilgilendirir. Bölüm sekreterliği gerektiği takdirde öğrencilere staj yapma zorunluluğunu belirten onaylı yazı verecektir. Staj yeri onaylanan öğrenci staja başlama ve bitiş tarihini sigortalama işlemlerinin başlatılması için bölüm sekreterliğine Haziran ayı ilk haftası içinde bildirmelidir. Staja başlayacak öğrenciler "staj bitiş belgesi" ve "öğrenci staj sicil fişini" http://biyomuhendislik.ege.edu.tr/tr/egitim/staj adresinden indirmelidir. Yurt dışına staja gidecek olan öğrenciler ingilizce hazırlanmış olan formları aynı adresten temin edebilir. "Staj bitiş belgesi" nin staj süresi sonunda staj yapılan kuruma onaylatılması ve staj bitiş tarihinden hemen sonra bölüm sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir. Staj yapacak olan öğrencilerimiz için 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" gereği Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalı "İşten Ayrılış Bildirgesi" düzenleneceğinden bu belge mutlaka gerekmektedir. Staja başlayan öğrenci "öğrenci staj sicil fişini" kapalı zarf içinde kurumun yetkili kişisine teslim etmelidir. Bu belgenin staj süresi sonrasında gizli kaydıyla kapalı zarf içinde en geç güz yarıyıl dönemi açılışına kadar bölüm sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir. Staj sınavı güz yarıyıl başlangıcını takiben 6 hafta içinde ilgili öğretim üyeleri tarafından sözlü olarak yapılır. Staj koordinatörü sözlü sınav tarihi ve yeri konusunda öğrencilere duyuru yapar.  Stajına geçerli bir neden olmadan zamanında katılmayan veya katıldığı halde süresini tamamlamayan, staj süresini tamamlayan ancak staj raporu teslim etmeyen, staj sınavından başarısız olan öğrenci stajını yenilemek zorundadır.