Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - TÜBİTAK Destekli Araştırma Projeleri
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
TÜBİTAK Destekli Araştırma Projeleri

Bölüm öğretim üyeleri tarafından yürütücülüğü yapılan TÜBİTAK projeleri (51) başvuru tarihlerine göre aşağıda listelenmiştir. Bu projeler dışında farklı bölüm ve fakültelerde yürütülen 26 adet TÜBİTAK projesinde de öğretim üyelerimiz yer almıştır.

 

2000
     Türk nohut populasyonlarında DNA polimorfizminin saptanması, Doç. Dr. Bahattin TANYOLAÇ, (2000-2003).

 

2001
     Aveteriner hekimliğinde immunojen ve aşı oalrak kullanılan yeni antijen-polimer konjugatları ile şap hastalığına karşı sentetik peptid aşı hazırlanması, Doç. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2001-2002).
    İçsularda bulunan bazı mikro alglerin kültür koleksiyonu, Prof. Dr. Meltem CONK DALAY, (2001-2004).

 

2002
     Mercimekte çiçeklenme zamanını kontrol eden genlerin haritalanması ve QTL analizi, Doç. Dr. Bahattin TANYOLAÇ, (2002-2005).

 

2004
     Bağ ve bahçe toprakları ve bitki materyallerinden kitosanaz aktivitesine sahip Bacillus suşlarının izolasyonu ve identifikasyonu, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2004-2007).
     Biberiye bitkisi ve kallus kültüründen elde edilen antioksidan ekstrelerin karşılaştırılması, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, (2004-2006).
     Ege Bölgesi’nde ekstrem koşullarda yaşayan aktinomisetlerden yeni antimikrobiyal moleküllerin elde edilmesi, Doç. Dr. Erdal BEDİR, (2004-2008).
     Kültür ortamında farklılaşan sıçan ve köpek kemik iliği stroma hücrelerinin, kemik dokusunda yara tamiri üzerine etkileri, stroma hücrelerinin implant materyalleri ile etkileşimi ve yönlendiren faktörler, Doç. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2004-2006).
     Termofilik Bacillus sp. bakterilerinin ko-kültür fermentasyonlarının incelenmesi, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, (2004-2006).

 

2005
     Çevresel örneklerdeki ağır metallerin biyosorbsiyon yöntemi ile ön deriştirilmesi ve atomik spektrometri ile tayini, Prof. Dr. Meltem CONK DALAY, (2005-2007).
     Doğal renkli pamukta (Gossypium hirsutum L.) lif kalite ve lif renk genlerini kontrol eden DNA markörlerinin klonlanması, genomun haritalanması ve QTL analizi, Doç. Dr. Bahattin TANYOLAÇ, (2005-2009).
     Genotoksik antikanser ekstrelerin elde edilmesi, hücresel mekanizmalara ve apoptoz yolaklarına olan etkilerinin araştırılması, Doç. Dr. Kemal S. KORKMAZ, (2005-2008).
     İki aşamalı reaktör sistemlerinde organik kökenli sanayi atıklarından hidrojen üretimi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2005-2009).
     Otizmde kazein ve gluten intoleransının tedavisi için dipeptidil peptidaz IV (DPP IV) üretimi ve formulasyonu, Yrd. Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, (2005-2008).
     Zeytinyağ karasuyunun biyolojik parçalanabilirliğinin ileri oksidasyon prosesleri ile iyileştirilmesi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2005-2008).
     Zeytinyağ karasuyunun ortak besi maddesi etkisi ile biyolojik parçalanabilirliğinin iyileştirilmesi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2005-2006).

 

2006
     Fotobiyoreaktör sistemlerinde mikroalg ve maya ko-kültivasyonu ile astaksantin üretiminin optimum koşullarının belirlenmesi Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, (2006-2009).
     Kabuklu katı deniz ürünleri artıklarından kitin, kitosan ve türevlerinin üretimi, Prof. Murat ELİBOL, (2006-2008).
     Klonal çoğaltılan bazı Gentiana türlerinde Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile transforme saçaklı kök kültürlerinin oluşturulması ve sekonder metabolit içeriklerinin karşılaştırılması. Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2006-2009).
     NKX3.1 transkripsiyon faktörünün tümör baskılayıcı yeteneğinin önemi ve prostat kanserinde hedef genlerinin araştırılması, Doç. Dr. Kemal Sami KORKMAZ, (2006-2009).

 

2007
     Zeytinyağı işletmeleri atıkları karasu ve pirinadan mikrobiyal lipaz üretimi, Prof. Murat ELİBOL, (2007-2009).

 

2008
     Bacillus suşlarında ve izolatlarında biyomedikal alanda önemli bazı enzimlerin taranması ve kısmi karakterizasyonu, Prof.Dr. Rengin ELTEM, (2008-2009).
     Saponin glikozitlerinin ekstraksiyonu ve oksidatif açılma yöntemi ile hidrolizinin gerçekleştiği entegre bir sistemin kurulması ve metot optimizasyonu, Prof. Dr. Erdal BEDİR, (2008-2009).
     Sikloartan grubu saponinlerin mikrobiyal biyotransformasyonu, Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, (2008-2009).
     Sinir dokusu rejenerasyonu ve desenli yaygın sinir ağları oluşturulması uygulamalarına yönelik iyon ışınları ile modifiye edilmiş ve elmasa benzer karbon (DLC) filmler ile kaplanmış polimerik yüzeylerin oluşturulması, Prof. Dr. Ahmet ÖZTARHAN, (2008-2010).
     Yem endüstrisine yönelik endüstriyel enzimlerin üretimi (YEM-EN), Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, (2008-2012).
     Zeytin de SNP markörleri ile karakterizayonun yapılması, Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ, (2008-2011).

 

2009
     Biyodizel üretim atığı gliserinin immobilize biyoreaktör sistemlerinde çevre dostu bir biyoürüne dönüştürülmesi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2009-2012).
     İmmobilize biyoreaktör sistemlerinde hidrojen üretiminin incelenmesi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2009-2010).
     Orta ölçekli monoklonal antikor üretimi ve saflaştırılması, Prof. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2009-2010).
     Saponin glikozitlerinin oksidatif açılma yöntemi ile hidrolizi sisteminin kurulması ve metot optimizasyonu, Prof. Dr. Erdal BEDİR, (2009-2010).
     Transkripsiyon faktörleri NKX3.1 ve HOXB13 için poliklonal antikor oluşturulması amacıyla rekombinant protein üretimi ve saflaştırılması, Prof. Dr. Kemal KORKMAZ, (2009-2012).

 

2010
     Astragalus trojanus kallus ve hücre suspansiyon kültürlerinde büyüme parametrelerinin belirlenmesi ve farklı elisitör, prekursör ve kültür koşulu uygulamalarının sekonder metabolit içeriğine etkileri, Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2010-2013).
     Biyokontrol ajanı olarak Trichoderma mikropropagüllerinin üretimi için optimum koşulların belirlenmesi, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2010-2011)
     Denizel aktinomisetlerden yeni antimikrobiyal moleküllerin elde edilmesi, Prof.Dr. Erdal BEDİR, (2010-2013).
     EGF aracılıklı olarak değişen HN1 ekspresyonunun prostat ve meme tümör hatlarında işlevinin tanımlanması, Prof. Dr. Kemal S. KORKMAZ, (2010-2012)
     Heterotrofik mikroalglerle uzun zincirli ω-3 yağ asitlerinin üretim prosesinin optimizasyonu, Prof.Dr. Murat ELIBOL, (2010-2013).
     Mercimekte SNP ve NBS markörleri ile genomun haritalanması, Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ, (2010-2013).

 

2011
     Biyohidrojen üretimi için fotobiyoreaktörlerde ölçek büyütme, Ydr. Doç. Dr. Suphi ÖNCEL, (2011-2012).
     Çok düşük frekanslı elektromanyetik alanın mikroorganizmalar, sağlıklı ve karsinojenik memeli hücreleri üzerine etkisi, Doç. Dr. Esin HAMEŞ-KOCABAŞ, (2011-2012).
     Kapalı döngü membran destekli biyogaz prosesi ile tavuk atıklarından temiz enerji üretimi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2011-2013).
     Kirlilik oluşturan atık deniz fanerogamlarının süperkritik akışkan ekstraksiyonu ve rafinat fazı oluşturan biyokütleden biyoetanol eldesinin araştırılması: Matematiksel modelleme ve optimizasyon, Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ, (2011-2012).
     Özgün immobilizasyon yöntemleri ile fotofermentatif biyohidrojen üretiminin iyileştirilmesi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2011-2012).
     Prostat ve meme kanserlerinde HN1’in rolü, Prof. Dr. Kemal S. KORKMAZ, (2011-2012).

 

2012
     Mekanik gerilme altında merkezi sinir sistemi nöronlarının incelenmesi ve in vitro bir travmatik beyin hasarı modeli, Yard. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ, (2012-2014).
     Tavuk tüylerinden büyük ölçekte keratinaz üretimi, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, (2012-2015).

 

2013
     Bakteriyal selülozun doku iskelesi olarak kullanıldığı damarlanma sağlayabilen 3 boyutlu damarlı tümör modeli geliştirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ, (2013-2015).
     Kara havuç bitkisinden farklı yöntemler ile antosiyanin eldesinin optimizasyonu, enkapsülasyonu ve Neuro 2A kanser hücre hattına etkisinin incelenmesi, Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ, (2013-2014).
     Siklin kompleksleri ve mitotik iğ ipliği oluşumları ile HN1 aracılıklı hücre döngüsü kontrolünün çalışılması, Prof. Dr. Kemal S. KORKMAZ, (2013-2016).
     Tavuk atıklarından biyogaz üretiminde azot giderimine yönelik membran esaslı alt akım işlemlerinde ölçek büyütme, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2013-2014).
     Rekombinant insanlaştırılmış antitümör nekrosiz faktör-α monoklonal antikor üretim prosesinin optimizasyonu, Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2013-2016).