Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Programı BAP Projeleri
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Programı BAP Projeleri

Bölüm öğretim üyeleri tarafından yürütücülüğü yapılan BAP projeleri başvuru tarihlerine göre aşağıda listelenmiştir. Ayrıca, farklı bölüm ve fakültelerde yürütülen 23 adet BAP projesinde de öğretim üyelerimiz görev almıştır.

 

2002
    Aspergillus niger gruba ait küf suşlarının pektinolitik aktivitelerinin belirlenmesi, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2002-2004).
    Ege Bölgesi’nde yetişen çeşitli salep (orkide) türleriyle mikoriza oluşturan fungusların izolasyonu ve identifikasyonu ile inokulant olarak kullanım olanaklarının incelenmesi, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2002-2004).
     Kimyasal işlemlerle immortalize hepatosit ve tiroit hücre kültürlerinin hazırlanması, Doç. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2002-2006).
     Ksilanaz enzimi üretim optimizasyonu, Yard. Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, (2002-2003).
     Kuru incirlerden potansiyel okratoksijenik küflerin izolasyonu ve tanılanması ile incirlerde okratoksin A oluşumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2002-2006).
     Rubia tinctorum’da Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile transforme saçaklı kök kültürlerinin oluşturulması, Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2002-2003).
     Tarımda biyolojik savaşımda kullanılabilecek biyopreparat kombinasyonlarının büyük ölçekte üretilmesi, Yrd. Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, (2002-2003).

 

2004
     Katı kültür fermentasyonu ile laktik asit üretiminin optimum koşullarının yüzey yanıt yöntemi ile belirlenmesi, Yrd. Doç. Dr. Sayit SARGIN, (2004-2006).
    Organik hidroksiapatit ile sentetik ortamda hazırlanan hidroksiapatitin biyouyumluluk ve kemik grefti yerine kullanılabilirliğinin in vivo ve in vitro ortamlarda incelenmesi, Doç. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU-GÜRHAN, (2004-2005).
     Doğadan izole edilen yerel bir Haematococcus pluvialis suşunun büyük çaplı kültürü için uygun kültür ortamı belirlenmesi, Doç. Dr. Meltem CONK DALAY, (2004-2006).

 

2005
    Acıgöl’ den izole edilen Oscillatoria amphibia’nın fikosiyanin miktarlarının ortamlara göre değişiminin ve ham ekstratının sitotoksik etkisinin incelenmesi, Doç. Dr. Meltem CONK DALAY, (2005-2006).
     Antibakteriyal madde içeren ve içermeyen cam iyonomer simanların plak ve tükürük mikrofloralarındaki mutans streptokoklar üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak çocuklarda incelenmesi, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2005-2008).
    Astragallus türlerinden elde edilecek sikloartan tipi saponin glikozitlerin yara iyi edici etkilerinin insan primer deri fibroblast hücreleri kullanılarak araştırılması, Doç. Dr. Erdal BEDİR, (2005-2006).
     Bazı Centiyane (Gentiana spp.) türlerinde Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile transforme saçaklı kök kültürlerinin oluşturulması ve sekonder metabolit içeriklerinin belirlenmesi, Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2005-2007).
     In-vitro koşullarda farklı kültür ortamlarının Gingko biloba’nın rejenerasyonu üzerine etkileri, Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2005-2007).
     İmplant malzemesi olarak kullanılan biyomateryallerin in-vitro sitotoksisite ve genotoksisitelerinin araştırılması, Doç. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2005-2006).
     Katı kültür fermentasyon yöntemiyle penisilin üretiminin incelenmesi, Prof. Dr. Rengin ELTEM. (2005-2008)
     Kentsel atıkların organik fraksiyonundan enerji üretimi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2005-2007).
     Zeytin karasuyunun biyolojik yolla iyileştirilmesinde tannaz enziminin etkisi, Yrd. Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, (2005-2006).

 

2006
     Dipeptidil Peptidaz IV (DPP IV) Üretimi, Yrd. Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, (2006-2009).
     Haematococcus pluvialis’den büyük çaplı astaksantin üretiminin gerçekleştirilmesi, Prof. Dr. Meltem CONK DALAY, (2006-2008).
     Salmonella enterica serovar Enteritidis’e flagellar antijenlerine (G, M) karşı üretilen hibridoma ve monoklonal antikorların karakterizasyonu, Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2006-2009).

 

2007
     Doku mühendisliği teknikleri ile yapay damar dokusu hazırlanması, Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2007-2008).
     Katı kültür fermentasyonu ile laktik asit üretiminin optimum koşullarının yüzey yanıt yöntemi kullanılarak belirlenmesi, Yrd. Doç. Dr.Sayit SARGIN, (2007-2008).

 

2008
     Bacillus suşlarında ve izolatlarında biyomedikal alanda önemli α-L-fukosidaz enziminin taranması ve enzim aktivitelerinin belirlenmesi, Prof.Dr. Rengin ELTEM, (2008-2009).
     İmmobilize hibridoma hücrelerinden monoklonal antikor üretim prosesinin optimizasyonu, Prof. Dr. Murat ELİBOL, (2008-2009).
     Zeytin yapraklarından katı kültür fermentasyonu ile lakkaz enzimi üretimi, Yrd. Doç. Dr.Sayit SARGIN, (2008-2010).
     Pseudoanabaena sp.’nin üretimi ve hücre kültürleri üzerinde etkilerinin incelenmesi, Prof. Dr. Meltem CONK DALAY, (2008-2010).

 

2009
    Biyodizel üretim atığı gliserinden immobilize kültür sistemlerinde mikrobiyal üretimle biyopolimer hammaddesi üretilebilirliğinin incelenmesi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2009-2011).
    Ege Bölgesi’ndeki sıcak su kaynaklarından izole edilen aktinomisetlerden ekstrasellüler ribonükleaz (RNaz) üretimi ve büyüme koşullarının üretime etkileri, Doç. Dr. E. Esin HAMEŞ KOCABAŞ, (2009-2012).
     Glikozidlerin Stevia rebaudiana yapraklarından süperkritik CO2 ekstraksiyonu ile eldesi ve optimizasyonu, Yrd. Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELIKTAŞ, (2009-2010).
     İleri oksidasyon prosesleri ile bazı farmasötiklerin parçalanmasının incelenmesi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2009-2011).
     Mezenşimal kök hücrelerin kitosan / kitosan sülfat yüzeylerde nöronal ve glial yönde farklılaşmalarının incelenmesi, Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ, (2009-2011).
     Rekombinant protein üretimi ve izolasyonları, Prof. Dr. Kemal S. KORKMAZ, (2009-2011).
     Thermus oshimai’ye ait β-galaktosidaz gen bölgesinin PCR ile amplifikasyonu ve çoğaltılan bu bölgenin sekans analizi ile doğrulanması, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2009-2010).
     Zeytin bitkisinde (Olea europeae L.) meristem ve nod kültürleri ile klonal çoğaltım üzerine araştırmalar, Prof.Dr. Aynur GÜREL, (2009-2011).

 

2010
     Biyoteknolojik yollarla biyopolimer hammaddesi (1,3 PDO) üretiminde “hydrogel entrapment” immobilizasyon yönteminin incelenmesi, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2010-2011).
     Hidrolitik enzim aktivitesine sahip bazı psikrotolerant Bacillus izolatlarından ticari endospor formülasyonlarının hazırlanması, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2010-2011).
     Kitosan/poli-L-lizin kompozitlerinin sinir hücrelerine yönelik ilaç ve büyüme faktörü taşıyıcısı olarak in vitro değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ, (2010-2011).
     Mikroalglerde bazı sekonder metabolitlerin biyotransformasyonu, Prof. Dr. Meltem CONK DALAY, (2008-2010).
     Pankreas hücre (islet) fonksiyonlarında semaforin-3A’nın rolü, Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2010-2013).
     Sanayi atık sularından fenolün enzimatik yollarla uzaklaştırılması ve geri kazanımı, Yrd. Doç. Dr. Sayit SARGIN, (2010-2012).
     Sıçan kemik iliğinden ve yağ dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücrelerin iyon implante yüzeylerde nöronal hücre dizilerine farklılaştırılması, Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2010-2011).
     Thermus oshimai DSMZ 12092’ye ait β-galaktosidaz enziminin transferaz aktivitesinin ve galaktooligosakkarit (GOS) oluşumunun incelenmesi, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2010-2012).
     Ticari Trichoderma mikropropagüllerinin kati kültür ve statik kültür koşullarında biyoreaktör üretimlerinin incelenmesi, Yrd. Doç. Dr. Sayit SARGIN, (2010-2012).

 

2011
     Bağışıklık sistemini baskılayıcı etkisi olan mikofenolik asitin katı kültür fermantasyonu ile eldesi ve süperkritik akışkan ekstraksiyonu kullanılarak ayrıştırılması, Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ, (2011- 2012).
     Dunaliella salina’da polietilen glikol (PEG) yoluyla kloroplast transformasyon yönteminin geliştirilmesi, Dr. Arzu YILDIRIM, (20111-2012).
     Endospor oluşturan bazı termofilik Bacillus izolatlarında α-galaktosidaz ve β-galaktosidaz enzimlerinin aktivitelerinin incelenmesi ile kısmi karakterizasyonu, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2011-2012).
     Fare embriyonik ve kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinden farklılaştırılan kondrositler ile in vitro biyouyumluluk test modellerinin geliştirilmesi, Prof. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2011-2012).
     Kolesterol düşürücü statin grubu etken maddelerinin üretimi ve saflaştirilmasi, Dr. Şevket KARAÇANCI, (2011-2013).
     Tavuk tüylerinin yeniden değerlendirilmesi, Doç. Dr. E. Esin HAMEŞ-KOCABAŞ, (2011-2012).
     α-amilaz enziminin süperkritik karbondioksit ortamında kararlılığı ve yapısal bozunmasının incelenmesi, Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ, (2011-2013).

 

2012
     Biyoaktif moleküllerin moleküler baskilama tekniği kullanilarak hazirlanan polimerik matriksler ile ayırma-saflaştırılması, Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, (2012-2013).
     Hava kaldırmalı biyoreaktörde pullulan üretiminin optimum koşullarinin belirlenmesi, Yrd. Doç. Dr. Sayit SARGIN, (2012-2013).
     Mikroalgal enzim hidrolizatlarının besinsel ve immunostimulant özelliklerinin belirlenmesi, Prof. Dr. Murat ELİBOL, (2012-2014).
     Pankreatik INS-1 beta hücrelerinin gözenekli PLGA doku iskelesi üzerinde üç boyutlu kültürü, Prof. Dr. İsmet DELILOĞLU GÜRHAN, (2012-2013).

 

2013
     Kollajen yapı iskelesi ile 3 boyutlu deri modeli oluşturulması, Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMIR ÜRKMEZ, (2013-2015).
     Afrika menekşesi (Saintpaulia ionantha) bitkisinde protoplast izolasyonu, füzyonu ve rejenerasyonlarin sağlanmasi, Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2013-2014).
     Biyogaz reaktörleri çıkış sularındaki organik bakiyenin biyoenerji içeriğinin geri kazanımı, Prof. Dr. Nuri AZBAR, (2013-2014).
     Biyomedikal uygulamalar için Bacillus licheniformis ATCC 9945a'dan γ-PGA üretimi, Doç. Dr. E. Esin HAMEŞ-KOCABAŞ, (2013-2014).
     CD133+ kanser kök hücreleri (CSCs) ile 3 boyutlu osteosarkoma model oluşturulması, Prof. Dr. İsmet DELILOĞLU GÜRHAN, (2013-2014).
    Elektro eğirme yöntemiyle üretilen PEO-Fe3O4 nanofibröz yüzeyler üzerinde PC12 hücrelerinin nöronal farklılaştırılması ve nöratransmitter üretim miktarının incelenmesi, Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMIR ÜRKMEZ, (2013-2014).
     Kanser kök hücrelerin mikro doku oluşumuna ve organizasyonuna etkisi, Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMIR ÜRKMEZ, (2013-2014).
     Meme kanseri kök hücrelerinin farklı yüzeylerde tutunma özellikleri, Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMIR ÜRKMEZ, (2013-2014).
     Mikrobiyal gübre olarak fosfat çözücü ve azot tespit edici Bacillus suşlarının izole edilerek optimum üretim ortamı ve koşullarının belirlenmesi, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2013-2015).
     Pamuk (Gossypium hirsutum L.) anterlerinden in vitro koşullarda haploit bitki elde edilmesine yönelik embriyo ve organ rejenerasyonlarinin sağlanması, Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2013-2015).
     Rekombinant blok polimerlerin üretimi, Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, (2013-2014).