Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Endüstriyel Mikrobiyoloji Grubu
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Endüstriyel Mikrobiyoloji Grubu

 

Genel Bilgiler
Biyoçeşitlilik, klasik biyoteknolojik ve genetik mühendisliği yöntemleri ile endüstriyel suş geliştirilmesi, çeşitli enzimlerin ve sekonder metabolitlerin laboratuvar düzeyinde üretimi konularında çalışılmaktadır. Ayrıca Aktinomiset Kültür Koleksiyonu (ACTINOCC)  bulunmaktadır.

 

Cihaz Alt Yapısı        
Çalkalamalı inkübatörler, etüvler, spektrofotometre, liyofilizatör, HPLC, 2 L biyoreaktör, trinoküler ışık mikroskobu, otoklav başlıca cihazlardandır.

 

Çalışılan Konular
  Termofil, termotolerant, psikrotolerant, alkalifil ve endofit mikroorganizmaların karasal ve sucul çevrelerden izolasyonu ve tanımlanması,
  Endüstriyel suş geliştirme için enzim üreticisi, antimikrobiyal ve antioksidan üreticisi, biyokontrol ajanı, biyoremediasyon ajanı, kompost hızlandırıcı, mikorizal inokulant, biyoinsektisit ve bitki büyümesini teşvik edici kök bakterilerinin ön eleme ile seçilmesi,
  Bazı enzimlerin Escherichia coli’de klonlanması, ifadesi ve karakterizasyonu,
  Biyodegradasyon-biyoremediasyon bakterileri ile biyogübre ve biyokontrol etmenlerinin biyoformülasyonu ile ticari biyopreparatların geliştirilmesi,
  Mikrobiyal enzimlerin üretim koşullarının laboratuvar ve biyoreaktör ölçeğinde optimizasyonu ve enzim karakterizasyonu (pektinolitik enzimler, kitinaz, kitosanaz, proteaz, selülaz, α-galaktosidaz, β-galaktosidaz, ribonükleaz, fitaz, keratinaz, kollajenaz, asparaginaz, α-L-fukosidaz ve fibrinolitik enzimler),
  Aktinomiset ve funguslardan sıvı -katı kültür fermentasyonu ile sekonder metabolit üretimi,
  Poli-D-glutamik asit, selüloz gibi mikrobiyal polimerlerin laboratuvar ölçeğinde üretim koşullarının optimizasyonu ve karakterizasyonu ile biyomedikal kullanım olanaklarının araştırılması,
  Bazı tarım ürünlerinde mikotoksin oluşumu ve toksijenik küf dağılımının incelenmesi ile izole edilen suşların moleküler tanımlamalarının yapılması ve toksin üretimlerinin belirlenmesi.


Araştırma Grubu        
 
Prof. Dr. Rengin ELTEM                 Doç. Dr. E. Esin HAMEŞ KOCABAŞ
Biyolog Dr. Yüksel GEZGİN            Yüksek lisans ve doktora öğrencileri


Seçilmiş Yayınlar
  Gezgin, Y., Tanyolac, B., Eltem R. (2013) Some characteristics and isolation of novel thermostable β-galactosidase from Thermus oshimai DSM 12092. Food Science and Biotechnology, 22(1):63-70.
  Demir, T., Gübe, Ö., Yücel, M., Hameş-Kocabaş, E.E.  (2013) Increased alkalotolerant and thermostable ribonuclease (RNase) production from alkaliphilic Streptomyces sp. M49-1 by optimizing the growth conditions using response surface methodology. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 29(9):1625-33.
  Hameş-Kocabaş, E., E, Uzel, A. (2012). Isolation strategies of marine-derived actinomycetes from sponge and sediment samples, Journal of Microbiol Methods, 88: 342–347.
  Meyvaci, K., B, Aksoy, U., Eltem, R., Aşkun, T., Taşkın, E. (2012). Effect of yearly conditions and management practices on ochratoxin A production in Sultana Seedless Vineyards, Food Additives and Contaminants. 29 (7): 1157-67.
  Gezgin Y., Eltem, R., (2009). Diversity of endophytic fungi from various Aegean and Mediterranean orchids (saleps), Turkish Journal of Botanic, 33: 439-445.