Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Biyoproses Grubu
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Biyoproses Grubu

 

Genel Bilgiler
Farklı biyoreaktörlerin tasarımı ve işletimi, biyoreaktörlerin üretime hazırlanması, kesikli, kesikli-beslemeli, sürekli kültür üretim yöntemleri, immobilizasyon uygulamaları, mikrobiyal ve enzimatik üretim teknikleri ve optimizasyonu ile ayırma saflaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Ölçek büyütme çalışmaları ve sanayiye yönelik üretimler ise Pilot Tesis’te gerçekleştirilmektedir.

 

 

Cihaz Alt Yapısı        
500 ml ile 100 L arasında farklı hacimlerde ve çeşitlerde biyoreaktörler, inkübatörler ve çalkalayıcılar, derin dondurucu (-20°C), hava kompresörü, otoklav, filter pres, soğutmalı santrifüj, püskürtmeli kurutucu, pervaporasyon cihazı, ultrafiltrasyon, tübüler santrifüj, yüksek basınçlı homojenizatör, APV 2000 homojenizatör, çanaklı disk santrifüj, ultrasaf su cihazı, distile su cihazı, evaporator, manyetik seviye kontrol cihazı, glikoz analizörü, spektrofotometre (UV visible), FLPC, UPLC, pH-stat sistemi, nem tayin cihazı, karıştırmalı su banyosu, mikroskoplar başlıca cihazlar arasındadır.

 

Çalışılan Konular
  Serbest ve immobilize enzim üretimi ve optimizasyonu üretim teknikleri (derin kültür, katı kültür, ko-kültür),
  Enzim uygulamaları, kinetik çalışmalar, enkapsulasyon, biyoformulasyon, biyotransformasyon (ksilinaz, lakkaz, lipaz, proteaz, dipeptidil peptidaz IV, pektinaz, endoglukanaz, lipoksigenaz, ilaç etken madde),
  Biyolojik üretimlerin optimizasyonu (laktik asit, biyoetanol, lignin, kitin, kitosan, okratoksin-A, biyohidrojen, pullulan üretimi),
  Biyolojik savaşım, biyoremediasyon ve yeşil kimyasallar için biyokütle üretimi ve proses geliştirilmesi (maya, fungus ve bakteri formülasyonları),
  Agroendüstriyel atıkların değerlendirilmesi, fenolik bileşiklerin giderimi,
  Fotobiyoreaktörlerde mikroalg ve özel biyokimyasalların üretimi (omega-3-yağ asitleri, hidrojen, Spirulina, Haematococcus ve Chlamydomonas),
  Yüksek basınçlı homojenizatör, pervaporasyon, tübuler santrifüj, liyofilizasyon gibi alt akım işlemlerinin uygulanması ve optimum koşullarının belirlenmesi,
  Karbondioksit ortamında yetiştirilen mikroalglerden biyoyakıt eldesi.

 

Araştırma Grubu
Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN    Ar. Gör Dr. Şevket KARAÇANCI
Prof. Dr. Murat ELİBOL                     Ar. Gör. Dr. Emek ASLAN
Doç. Dr. Gaye ÖNGEN                       Ar. Gör. Işık ÇOBAN, Doktora Öğ. (ÖYP)
Yrd. Doç. Dr. Sait SARGIN                Ar. Gör. Cengiz AKKALE, Doktora Öğ. (35. madde)
Yrd. Doç. Dr. Suphi ÖNCEL              Ar. Gör. İrem DENİZ, Doktora Öğ. (35. madde)
Öğr. Gör. Erdinç İKİZOĞLU              Ar. Gör. Dr. Esra İMAMOĞLU
Öğr. Gör. Hülya YILMAZ TEMEL      Ar. Gör. Ayşe KÖSE ,   Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 

Seçilmiş Yayınlar
  Sargın, S., Gezgin Y., Eltem R., Vardar Sukan, F., (2013). Micropropagule production from Trichoderma harzianum EGE-K38 using solid-state fermentation and a comparative study for drying methods, Turkish   Journal of Biology, 37: 139-146.
  İşleten-Hoşoğlu, M., Ayyıldız-Tamiş, D., Zengin, G., Elibol, M., (2013). Enhanced growth and lipid accumulation by a new Ettlia texensis isolate under optimized photoheterotrophic conditions, Bioresource Technology, 131: 258-265.
  Kuban, M., Öngen, G., Khan, I., A., Bedir, E., (2013). Microbial transformation of cycloastragenol, Phytochemistry, 88: 99-104.
  Aydınoglu, T., Sargın, S., (2013). Production of laccase from Trametes versicolor by solid-state fermentation using olive leaves as a phenolic substrate, Bioprocess Biosystems Engineering, 36: 215–222.
  Oncel, S., Sabankay, M., (2012). Microalgal biohydrogen production considering light energy and mixing time as the two key features for scale-up, Bioresource Technology, 121: 228-234.